رده محصول

دانش

جعبه درام توسعه مدرن
Oct 31, 2018

امروزه این ابزار از آفریقا به سراسر جهان پخش شده است. نه تنها پرکاشنگران حرفه ای هستند، بلکه بسیاری از افرادی که در چین بازی می کنند نیز دوست دارند درام های جعبه ای بازی کنند. در حال پخش، بازیکن بر روی دستگاه نشسته و کمی به جلو حرکت می کند و Cajon را در یک زاویه بلند می کند. شما می توانید با استفاده از کف دست خود را با دست خود بچرخانید یا انگشت خود را به درام بکشید، و بعضی افراد روی پدال قرار می گیرند و از پا استفاده می کنند تا شیر را کنترل کنند. این اجازه می دهد تا درام را جایگزین درام در برخی از درامز.

  • QR CODE